یکی دیگه

یکی از هم جریانی ها

هم آورد

۴ دیدگاه

در مورد دوست!
آخرش سرو تهش را با هم ، هم آوردم!

روان پژوه و بدترین نویسنده این حوالی ام
دل به آفتابگردان دادم و
خاطرات بودنم را مینویسم
هرچه باعث شود بیاندیشم را دوست دارم
فرزند قرن چهاردهمم و
شطرنج را هم دوست دارم
yekidie