یکی دیگه

یکی از هم جریانی ها

اختلالات روانی بر اساس dsm5

لیست اختلالات روانی بر اساس نسخه پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی (dsm-5)

dsm یک زبان مشترک و استاندارد برای طبقه‌بندی اختلالات روانی ارائه می‌کند و توسط انجمن روان‌پزشکی آمریکا تهیه شده‌است. این راهنما برپایه مجموعه‌ای از نظر پزشکان، پژوهشگران، فهرست داروهای روان‌پزشکی، بنگاه‌های بیمه، صنایع داروسازی و در همکاری پیاپی با آی.سی.دی و سازمان بهداشت جهانی تهیه شده‌است.

 دانلود نسخه اصلی کتاب


اختلالات رشدی – عصبی

Neuro­developmental  Disorders

ناتوانی های عقلانی  

 

۱- ناتوانی عقلانی ( اختلال عقلانی رشدی)
(Intellectual Disability (Intellectual Developmental Disorder

۲- تاخیر رشدی کلی
Global Developmental Delay

۳- ناتوانی عقلانی نامشخص
Unspecified Intellectual Disability

اختلالات ارتباط

 

۱- اختلال زبان
Language Disorder

۲- اختلال صدای گفتار
Speech Sound Disorder

۳- اختلال فصاحت گفتار (لکنت زبان)
Childhood-Onset Fluency Disorder

۴- اختلال ارتباط اجتماعی(عملی)
Social (Pragmatic) Communication Disorder

۵-اختلال ارتباط نامشخص
Unspecified Communication Disorder

اختلال طیف اوتیسم 
Autism Spectrum Disorder

اختلال کاستی توجه/ بیش فعالی
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder

اختلال یادگیری خاص
Specific Learning Disorder       

اختلالات حرکتی

 

۱- اختلال هماهنگی رشدی
Developmental Coordination Disorder

۲- اختلال حرکات قالبی
Stereotypic Movement Disorder

۳-اختلالات تیک

    اختلال توره
Tourette's Disorder

    اختلال تیک حرکتی یاصوتی مزمن
Persistent (Chronic) Motor or Vocal Tic Disorder

    اختلال تیک موقت
Provisional Tic Disorder

    اختلال تیک مشخص دیگر
Other Specified Tic Disorder

    اختلال تیک نامشخص
Urispecified Tic Disorder

۵- اختلال های رشدی عصبی دیگر
Other Neurodevelopmental Disorders

 

اختلالات روانی: اختلالات طیف اسکیزوفرنی و سایر اختلالات روان پریش

Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders

 

    اختلال اسکیزوتایپی (شخصیت)
Schizotypal (Personality) Disorder

    اختلال هذیانی 
Delusional Disorder

    اختلال روانپریشی کوتاه مدت
Brief Psychotic Disorder

    اختلال اسکیزوفرنیفرم
Schizophreniform Disorder

    اسکیزوفرنی
Schizophrenia

    اسکیزوافکتیو
Schizoaffective Disorder

    اختلال روانپریشی ناشی از مواد/دارو
Substance/Medication-Induced Psychotic Disorder

    اختلال روانپریشی ناشی از بیماری جسمی
Psychotic Disorder Due to Another Medical Condition

    کاتاتونی
Catatonia

    سایر اختلال های طیف اسکیزوفرنیا و اختلال های روان پریشی دیگر 
Other Specified Schizophrenia Spectrum

    اختلال طیف اسکیزوفرنیا نامشخص و سایر اختلال های سایکوتیک
Unspecified Schizophrenia Spectrum

اختلالات دوقطبی و اختلالات مربوط

Bipolar and Related Disorders

 

    اختلال دو قطبی نوع ۱
Bipolar I Disorder

    اختلال دو قطبی نوع ۲
Bipolar II Disorder

    اختلال ادواری خو
Cyclothymic Disorder

    اختلال دو قطبی ناشی از مواد / دارو
Substance/Medication-Induced Bipolar and Related Disorder

    اختلال دو قطبی ناشی از بیماری های جسمانی
Bipolar and Related Disorder Due to Another Medical Condition

    اختلال های دو قطبی و مرتبط مشخص دیگر
Other Specified Bipolar and Related Disorder

    اختلال های دوقطبی و مرتبط نامشخص
Unspecified Bipolar and Related Disorder

 

اختلالات روانی : اختلالات افسردگی

Depressive  Disorders

 

    اختلال بی نظمی خلق مخرب
Disruptive Mood Dysregulation Disorder

    اختلال افسردگی اساسی
Major Depressive Disorder
    اختلال افسردگی پایدار (مداوم)
(Persistent Depressive Disorder (Dysthymia

    اختلال ملال پیش از قاعدگی
Premenstrual Dysphoric Disorder

    اختلال افسردگی ناشی از مواد/دارو
Substance/Medication-Induced Depressive Disorder

    اختلال افسردگی ناشی از دیگر بیماری های جسمی
Depressive Disorder Due to Another Medical Condition

    اختلال افسردگی مشخص دیگر
Other Specified Depressive Disorder

    اختلال افسردگی نامشخص
Unspecified Depressive Disorder

اختلالات روانی : اختلالات اضطرابی

Anxiety Disorder

 

    اختلال اضطراب جدایی
Separation Anxiety Disorder

    لالی انتخابی
Selective Mutism

    فوبی خاص
Specific Phobia

    فوبی اجتماعی
(Social Anxiety Disorder (Social Phobia

    اختلال وحشتزدگی یا بیماری پانیک
Panic Disorder

    آگورافوبیا
Agoraphobia

    اختلال اضطراب فراگیر
Generalized Anxiety Disorder

    اختلال اضطرابی ناشی از مواد/دارو
Substance/Medication-Induced Anxiety Disorder

    اختلال اضطرابی ناشی از بیماری جسمی دیگر
Anxiety Disorder Due to Another Medical Condition

    اختلال اضطرابی مشخص دیگر
Other Specified Anxiety Disorder

    اختلال اضطرابی نامشخص Unspecified Anxiety Disorder

 

اختلال وسواس فکری – عملی و اختلالات مرتبط

Obsessive-Compulsive  and  Related  Disorders

 

    اختلال وسواس فکری – عملی
Obsessive-Compulsive Disorder

    اختلال بد شکلی بدن
Body Dysmorphic Disorder

    اختلال احتکار ( ذخیره کردن )
Hoarding Disorder

    اختلال کندن مو
(Trichotillomania (Hair-Pulling Disorder

    اختلال کندن پوست
Excoriation (Skin-Picking) Disorder

    اختلال وسواس و اختلالات مرتبط با آن ناشی از مواد/دارو
Substance/Medication-Induced Obsessive-Compulsive

    اختلال وسواس و اختلالات مرتبط با آن ناشی از بیماری جسمی دیگر
Obsessive-Compulsive and Related Disorder Due to Another Medical Condition

    اختلال وسواس و اختلالات مرتبط مشخص دیگر
Other Specified Obsessive-Compulsive and Related Disorder

    اختلال های وسواس فکری عملی نامشخص
Unspecified Obsessive-Compulsive and Related Disorder

 

اختلالات مرتبط با آسیب و عوامل استرس زا

Trauma – and  Stressor – Related Disorder

 

    اختلال دلبستگی واکنشی
Reactive Attachment Disorder

    اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده
Disinhibited Social Engagement Disorder

    اختلال استرس پس از سانحه
PTSD)Posttraumatic Stress Disorder)

    اختلال استرس حاد
Acute Stress Disorder

    اختلالات سازگاری
Adjustment Disorders

    اختلالات مرتبط با آسیب مشخص دیگر
Other Specified Trauma- and Stressor-Related Disorder

    اختلال های استرس زا و آسیب زا نامشخص
Unspecified Trauma- and Stressor-Related Disorder

 

اختلالات روانی : اختلالات تجزیه ای ( گسستی )

Dissociative  Disorders

 

    اختلال هویت تجزیه ای
Dissociative Identity Disorder

    یادزدودگی تجزیه ای
Dissociative Amnesia

    اختلال مسخ شخصیت/مسخ واقعیت
Depersonalization/Derealization Disorder

    اختلال تجزیه ای مشخص دیگر
Other Specified Dissociative Disorder

    اختلال گسستی نامشخص
Unspecified Dissociative Disorder

 

اختلالات علایم جسمانی و اختلالات مرتبط

Somatic  Symptom  and  Related  Disorders

 

    اختلال علایم جسمانی
Somatic Symptom Disorder

    اختلال اضطراب بیماری
Illness Anxiety Disorder

    اختلال تبدیلی (اختلال علایم عصب کارکردی)
(Conversion Disorder (Functional Neurological Symptom

    عوامل روانی تاثیر گذار در سایر بیماری های جسمی
Psychological Factors Affecting Other Medical Conditions

    اختلال ساختگی (تحمیل شده بر خود، تحمیل شده بر دیگری)
Factitious Disorder

    نشانه ی جسمانی و اختلال مربوط مشخص دیگر
Other Specified Somatic Symptom and Related Disorder

    اختلال های علایم جسمانی نامشخص
Unspecified Somatic Symptom and Related Disorder

 

اختلالات روانی : اختلالات تغذیه و خوردن

Feeding and Eating Disorders

 

    هرزه خواری (پیکا)
Pica

    اختلال نشخوار
Rumination Disorder

    اختلال مصرف غذای دوری جو / محدود کننده غذا
Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder

    بی اشتهایی عصبی
Anorexia Nervosa

    پر اشتهایی عصبی
Bulimia Nervosa

    اختلال پرخوری
Binge-Eating Disorder

    اختلال تغذیه و خوردن مشخص دیگر
Other Specified Feeding or Eating Disorder

    اختلال های خوردن و تغذیه نامشخص
Unspecified Feeding or Eating Disorder

 

اختلالات روانی: اختلالات دفع

Elimination  Disorders

 

    بی اختیاری ادرار
Enuresis

    بی اختیاری دفع
Encopresis

    اختلال دفع مشخص دیگر
Other Specified Elimination Disorder

    اختلال دفعی نامشخص
Unspecified Elimination Disorder

 

اختلالات خواب – بیداری

Sleep – Wake  Disorders

 

    اختلال بی خوابی
Insomnia Disorder

    اختلال پرخوابی
Hypersoninolence Disorder

    حمله خواب
Narcolepsy

    اختلالات خواب مرتبط با تنفس :
الف) تنفس سطحی وقفه تنفسی
Obstructive Sleep Apnea Hypopnea 
ب) وقفه تنفس مرکزی در خواب
Central Sleep Apnea 
ج) هیپوونتیلاسیون مرتبط با خواب
Sleep-Related Hypoventilation

    اختلال ریتم شبانه روزی خواب و بیداری
Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorders

    اختلال انگیختگی خواب بدون حرکات سریع چشم
Non-Rapid Eye Movement Sleep Arousal Disorders

    اختلال کابوس
Nightmare Disorder

    اختلال رفتار خواب با حرکات سریع چشم
Rapid Eye Movement Sleep Behavior Disorder

    سندرم پاهای بی قرار
Restless Legs Syndrome

    اختلال خواب ناشی از مواد/دارو
Substance/Medication-Induced Sleep Disorder

    اختلال خواب – بیداری مشخص دیگر
Other Specified Sleep-Wake Disorder

    اختلال پر خوابی مشخص دیگر
Other Specified Hypersomnolence Disorder

    اختلال بی خوابی مشخص دیگر
Other Specified Insomnia Disorder

    اختلال بی خوابی نامشخص
Unspecified Insonmia Disorder

    اختلال پرخوابی نامشخص
Unspecified Hypersomnolence Disorder

    اختلال خواب – بیداری نامشخص
Unspecified Sleep-Wake Disorder

 

اختلالات روانی : اختلالات جنسی

۱- کژکاری های جنسی

Sexual Dysfunctions

    تاخیر انزال
Delayed Ejaculation

    اختلال نعوظی
Erectile Disorder

    اختلالات ارگاسمی در زن
Female Orgasmic Disorder

    اختلال علاقه / برانگیختگی جنسی در زن
Female Sexual Interest-Arousal Disorder

    اختلالات درد / دخول تناسلی – لگنی
Genito-Pelvic Pain-Penetration Disorder

    اختلال میل جنسی کم کار در مرد
Male Hypoactive Sexual Desire Disorder

    انزال زودرس
Premature (Early) Ejaculation

    کژکاری جنسی ناشی از مواد/دارو
Substance/Medication-Induced Sexual Dysfunction

    کژکاری جنسی مشخص دیگر
Other Specified Sexual Dysfunction

     کژکاری جنسی نامشخص
Unspecified Sexual Dysfunction

 

۲- ملال جنسی

Gender  Dysphoria

 

    اختلال ملال جنسی درکودکان

    اختلال ملال جنسی در نوجوانان و بزرگسالان

    ملال جنسیتی مشخص دیگر

 

۳- نابهنجاری های جنسی

Paraphilic  Disorders

 

    اختلال تماشاگری جنسی
Voyeuristic Disorder

    اختلال عورت نمایی
Exhibitionistic Disorder

    اختلال مالش دوستی
Frotteuristic Disorder

    اختلال مازوخیسم جنسی
Sexual Masochism Disorder

    اختلال سادیسم جنسی
Sexual Sadism Disorder

    اختلال بچه بازی
  Pedophilic Disorder

    اختلال یادگارپرستی
Fetishistic Disorder

    اختلال مبدل پوشی
Transvestic Disorder

 

اختلالات اخلالگر ، کنترل تکانه و سلوک

Disruptive,  Impulse-Control  and  Conduct  Disorders

 

    اختلال نافرمانی و لجبازی
Oppositional Defiant Disorder

    اختلال انفجاری متناوب
Intermittent Explosive Disorder

    اختلال آتش افروزی
Pyromania

    دزدی بیمارگون
Kleptomania

    اختلال سلوک
  Conduct Disorder

    اختلال شخصیت ضد اجتماعی
Antisocial Personality Disorder

    اختلال اخلالگر ، کنترل تکانه و سلوک مشخص دیگر
Other Specified Disruptive, Impulse-Control, and Conduct disorder

اختلالات اعتیاد آور و اختلالات مرتبط با مواد

Substance-Related and  Addictive  Disorders

 

تنها رفتار اعتیادی غیر مصرفی که در این طبقه تشخیصی قرارگرفته است، قماربازی است

    اختلالات مصرف مواد

    مسمومیت مواد

    اختلالات ترک مواد

 

اختلالات روانی : اختلالات عصبی – شناختی

Neurocognitive   Disorders

 

    دلیریوم

    اختلال عصبی- شناختی عمده

    اختلال عصبی- شناختی خفیف

 

اختلالات روانی : اختلالات شخصیت

Personality  Disorders

اختلال شخصیت کلی 


اختلالات شخصیت خوشه A   

 

پارانویید
Paranoid Personality Disorder

اسکیزوئید
Schizoid Personality Disorder

اسکیزوتایپی
Schizotypal Personality Disorder


اختلالات شخصیت خوشه B 

 

ضد اجتماعی
Antisocial Personality Disorder

مرزی
Borderline Personality Disorder

نمایشی
Histrionic Personality Disorder

خودشیفته
Narcissistic Personality Disorder


اختلالات شخصیت خوشه C  

 

اجتنابی
Avoidant Personality Disorder

وابسته
Dependent Personality Disorder

وسواسی
Obsessive-Compulsive Personality Disorder

soofi ae
۰۷ آذر ۱۱:۱۰

و بالاخره قسمت جذاب روانشناسی ام گذاشتی*_*منتظر توضیحاتم هستیمااا 

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
روان پژوه و بدترین نویسنده این حوالی ام
دل به آفتابگردان دادم و
خاطرات بودنم را مینویسم
هرچه باعث شود بیاندیشم را دوست دارم
فرزند قرن چهاردهمم و
شطرنج را هم دوست دارم
yekidie